02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

ใหม่ๆหรืออุปกรณ์หน้าตาทันสมัยเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพจริงอย่างที่กล่าวอ้างเสมอไป


แม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมจะเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพิจรณาเทคโนโลยีเหล่านั้นว่าสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบอาคารและพื้นที่ในเมืองไทยได้

หรือไม่ มีประสิทธิภาพจริงดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ และผลิตจากบริษัทที่มีการรับรองคุณภาพเชื่อถือได้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่

มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ในการปฏิบัติงานปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้ใช้บริการอาคารผู้สัญจร รวมถึงพนักงานผู้ใช้

อุปกรณ์ทุกคน


นอกจากจะนำเทคโนโลยีทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วทางบริษัทให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาเทค-

โนโลยีใหม่ๆด้วยตัวเองโดยได้จัดตั้งแผนกวิศวกร ประกอบด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์และช่างผู้ชำนาญงานจำนวนมาก เพื่อผลิต

เครื่องมือที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทอาคารโดยเฉพาะอาคารบางรูปแบบที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแผนกวิศวกรนี้

ยังดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชิ้น

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปลอดภัย และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทอย่างเป็นระบบดังที่กล่าวไปในข้างต้นทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำใน

ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ในวงการบริการทำความสะอาด ทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดจำหน่าย เมื่อประกอบกับบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเมืองไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการรับทำความสะอาดมีการขยายตัวและพัฒนาอย่าง

รวดเร็วผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆล้วนแข่งขันกันนำเสนอนวัตกรรม

ใหม่ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่แปลกตาน่าใช้สอยรวมไปถึงเคมีภัณฑ์

หลากหลายชนิด


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดมีนโยบายให้ผู้บริหารและ

พนักงานระดับสูงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำความ

สะอาดเป็นประจำทุกปีทั้งงาน Purile The Smart Show ที่เมืองเวโรนา

ประเทศอิตาลี หรืองาน ISSA Interclean ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย อย่างไรก็ตามนวัตกรรม

แผนกอบ

รูปภาพจากศูนย์คิดค้น ซ่อมบำรุง และคลังสินค้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี