02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

มีการรับรองมาตรฐานสากล

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการ

จัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับ

การควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร

ในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรชั้นนำมากมาย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจ

ในมาตรฐานการบริการ ทั้งการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, QA International, UKAS และ ล่าสุด

การรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจาก ISO 14001:2015

แผนกอบ

รูปภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

ไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการ

เพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่ง

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความ

รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญา

ที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้

เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด และทุกประเภท โดยพิจารณาจาก

ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าสามารถ

ควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ( life cycle perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ.

UKAS หรือ United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงานรับรองระบบ ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความ

สามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ โดยการได้รับรองระบบ

คุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน การบริหารงานจาก ISO

9001: 2015 UKAS Quality Management

QA หรือ Quality Assuarance International Certification เป็นหน่วยงานประเมินมาตรฐาน ของ

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) อีกหน่วยงานหนึ่ง และเน้นการประเมินด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเน้นการดูแลรักษา และคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว รวม

ไปถึงการดูแลพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยมีข้อตกลงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานของ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะมีผู้ควบคุมดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และทำให้บริการของเรามีมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป