02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ และสถาบันความงาม

สำหรับโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพ แน่นอนว่า

ความสะอาด ปลอดเชื้อ และปลอดภัย ต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับ

แรก ดังนั้นบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด จึงเล็งเห็นว่า

ความเอาใจใส่ในขั้นตอนต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น การคัดแยกขยะ

ติดเชื้อ และการใช้อุปกรณ์และน้ำยาพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ


มีโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพมากมาย หลาก-

หลายรูปแบบ ที่เลือกใช้บริการดูแลอาคารของเรา โดยแต่ละแห่งเป็น

ศูนย์บริการชั้นนำทั้งสิ้น บริษัทของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในศูนย์สุขภาพชั้นนำ

เหล่านี้

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน