02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดได้รับความไว้วางใจจาก

ร้านค้าและโชว์รูมชั้นนำทั่วประเทศทั้งบริการทำความสะอาดแบบรายปี

และบริการทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง


ทั้งนี้ทางบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งการดูแลอาคารสถานที่ให้สวยงามและ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ รวมทั้ง อบรมพนักงานให้มีใจบริการต่อผู้มาใช้

บริการสถานที่ การจัดการที่เป็นระบบสอดคล้องกับระบบการทำงาน

ของห้างร้านต่างๆ และไม่รบกวนผู้ใช้บริการสถานที่ทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาด

ที่ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในเมืองไทยเลือกใช้มากที่สุดเสมอมา

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน