02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ประวัติบริษัท

ผู้ก่อตั้งทั้ง3ท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในวงการบริการทำความสะอาดมาเป็นเวลานานกว่า15ปี ก่อนจะนำความรู้และความชำนาญนั้น

ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด ขึ้นที่สำนักงานขนาดเล็กเพียง 1 คูหาในซอยอุรุพงษ์ โดยเริ่มให้บริการ

ครั้งแรกด้วยพนักงานเพียง 3 คน และบริการดูแลอาคารให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำนักงานขนาดเล็กเพียงคูหาจึงไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป  ต่อมาในปี2530 ทางบริษัทจึงได้

ตัดสินใจย้ายที่ทำการใหม่มาที่ถนนพัฒนาการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน


ต่อมาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้งจำกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยในการปฎิบัติงานและประชาสัมพันธ์

บริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น  รวมถึงยังมีการวางแนวทางของบริษัทในภายภาคหน้าต่อไปร่วมกัน บนรากฐานอันแข็งแรงที่ผู้ก่อตั้ง

ทั้ง 3 ท่านได้วางไว้


ปัจจุบันบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีพนักงานประจำพร้อมให้บริการกว่า 10,000 คนและได้รับความไว้วางใจจาก

ทั้งองค์กรรัฐบาล  กลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมายกว่า1000แห่งรวมทั้งได้รับการรับการรับรองมาตรฐาน

สากลจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจาก ISO 14001:2015


ในปี พ.ศ. 2535 อาคารดั้งเดิมซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทได้มีการต่อขยายไปอีกหลายอาคารทั้งอาคารสำนักงานใหม่อาคารสำหรับ

แผนกซ่อมบำรุงและอาคารสำหรับเก็บรักษาเครื่องมือและเคมีภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานรวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้บริหาร การคิดค้นเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ การอบรมทักษะการบริการ

ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ส่งผลให้เราซึ่งเป็นบริษัททำความสะอาด

ของคนไทย ยังคงยืนหยัดอยู่แถวหน้าทัดเทียมกับบริษัทจากนานาประเทศต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 37 ปี

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามของ N.A.P. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 รวมระยะเวลาจากวันก่อตั้งมาถึงปัจจุบัน ยาวนาน ถึง 35 ปี มีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด3ท่านซึ่งได้นำตัวภาษาอังกฤษ

ที่นำหน้าชื่อของทั้ง3ท่านมารวมกันเป็นชื่อของบริษัทประกอบด้วย


N   มาจากชื่อของ คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์


A   มาจากชื่อของ คุณอัจฉรา เชนยะวณิช


P   มาจากชื่อของ คุณพวงแก้ว เมสันธสุวรรณ

   ประวัติบริษัท

   ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

   กระดานข่าว