02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง

ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสังเกต ”ฉลากเขียว” ที่ติดแสดงอยู่บนฉลากของสินค้านั้นๆ


บริษัทมีมาตรการต่างๆเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการบำบัดน้ำก่อนทิ้งการแยกขยะประเภทต่างๆ

การใช้เคมีภัณฑ์ที่มีตราฉลากเขียวเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมของ AS/NZS

ISO 14001 (Environmental Management System Cirtifiable to AS/NZS ISO 14001)

รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมายที่รองรับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยพนักงานของ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ทุกคน ล่าสุดบริษัทของเราจึงได้รับการรับรอง

จาก AS/NZS ISO 14001:2015 (Environmental Management System Cirtifiable to

AS/NZS ISO 14001) อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว


นอกจากจะได้รับการอบรมเรื่องทักษะการปฏิบัติงานแล้วยังได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมจะ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและพร้อมที่จะเป็นสื่อเสริมสร้างประชาสัมพันธ์แนะนำและช่วยเหลือหน่วยงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง พนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสานต่อนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันซึ่งนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้

จะไม่สามารถสำเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไปพร้อมกัน บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ยึดถือนโยบาย

รักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งและจะยังคงยืนหยัดเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อแนวคิด 'ธุรกิจสีเขียว' ต่อไปในอนาคต

ตั้งแต่ช่วงปี พศ.2530 มาจนถึงปัจจุบัน นโยบายที่หลายๆบริษัทและองค์กรต่างๆให้ความ

สำคัญคือนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหล่าผู้ประกอบการต่างๆเริ่มตื่นตัวในการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมและถือเป็นความ

รับผิดชอบที่จะหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดมลพิษจากอุปกรณ์เครื่องมือหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานโดยเลือกใช้แต่อุปกรณ์และเครื่องมือจากบริษัทผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้นอีกทั้งยัง

เลือกใช้แต่เคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับตรามาตรฐานการรักษา

สิ่งแวดล้อมจากฉลากเขียว สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ

แผนกอบ

รูปภาพการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม