02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

อาคารหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องการการดูแลทำความสะอาดจากมืออาชีพ เนื่องจากมีฝุ่นละอองและสารเคมีต่างๆตกค้าง

จากการก่อสร้าง รวมถึงฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กจากเศษปูน คอนกรีต เหล็ก และไม้ ซึ่งทำความสะอาดได้ยากเพราะลอยวนอยู่ใน

อากาศเป็นเวลานาน ฝุ่นละอองและสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารในระยะยาวอีกทั้งเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆ

ที่อาจจะตามมาจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการกำจัด ที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมถึงความ

ชำนาญในการทำความสะอาดพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น พื้นที่สูงในเพดาน ช่องเครื่องปรับอากาศ และคราบต่างๆจากการก่อสร้างที่

อาจทิ้งร่องรอยบนพื้น ผนัง พรม หรือม่าน

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการ

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้างจากประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยได้รับ

ความไว้วางใจมาแล้วจากบริษัทชั้นนำมากมายรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เกือบทุกแห่งในเมืองไทย รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- วิเคราะห์พื้นที่ จัดการบริการที่เหมาะสมกับแต่ละอาคารและประเมิน

  แผนงานและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

- ทำความสะอาดทุกพื้นที่อาคาร ตลอดจนพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น  

  พื้นที่สูงในเพดาน ช้องเครื่องปรับอากาศ กระจกอาคาร

  ดูบริการกี่ยวกับกระจกอาคาร คลิก >>

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย