02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และสำนักงาน

สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมแห่งต่างๆ มีข้อจำกัดในการดูแล

อาคารแตกต่างกันไปตามแต่กำหนด ผู้วิเคราะห์ วางระบบ และพนักงาน

ประจำจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วย


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ให้ความสำคัญในการ

วิเคราะห์และวางระบบการดูและอาคารให้มีความสอดคล้องกับลักษณะ

การทำงานของแต่ละแห่ง รวมทั้งอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ของโรงงานและสำนักงานแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด โรงงานผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคหลายชนิด ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ต่างเลือกใช้

บริการจากบริษัทของเรา รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ยังไว้วางใจให้เราดูแลส่วนกลางของนิคมทั้งหมดอีกด้วย

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน