02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

บริการเช็ดกระจกอาคารสูงรวมถึงพื้นผิวต่างๆบนที่สูงทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นป้ายอาคาร กระจกหน้าต่าง หรือฝ้าเพดาน

อาคาร เป็นบริการเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและอันตราย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดได้มากที่สุด ทั้งต่อ

ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นในพื้นที่สัญจร การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านแผนงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัยควบคู่ไปกับบุคคลากรที่

ชำนาญงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากทั้งหมด ไม่สามารถขาดสิ่งใดได้

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ทีมเช็ดกระจกอาคารสูงของเรา เป็นทีมที่ประกอบด้วยพนักงานที่ชำนาญ

งานมานานกว่า 30 ปี และยังได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดจาก

สถาบันมืออาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง ทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภท

Abseiling ชุด Spiderman, อุปกรณ์ Bowsun chair, รอกโรยตัว, รถยก,

ลิฟท์เคลื่อนที่ ตลอดจนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของพนักงานของเรา

ซึ่งจะใช้ยึดติดกับตัวพนักงานทุกคน เช่น Harness และ Snaplink


ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญ

ของชีวิตและทรัพย์สินของทั้งลูกค้าทุกท่าน และพนักงานของเรา จึงเลือกใช้

แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันนานาชาติ

และมีมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- เช็ดกระจกอาคารสูง ป้ายอาคาร กระจกหน้าต่าง หรือฝ้าเพดานอาคาร โดยพิจรณาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อพื้นที่

  แต่ละแห่งและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพและปลอกภัยสูงสุด เช่น โรยตัว รถยก หรือนั่งร้าน

- จัดเตรียมเและตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และสม่ำเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทางบริษัท

   เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนกเฉพาะ สำหรับดูแลอุปกรณ์ทุกชิ้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในวันปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

- วางเครื่องหมายแจ้งผู้สัญจร และผู้ใช้อาคารว่ามีการทำงานอยู่บนที่สูง

  ดูต่อที่เทคโนโลยี คลิก>>

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย