02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การบริการของเรา

ความสะอาด สวยงามและมีระเบียบของอาคารเป็นส่วนสำคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัททุกแห่ง ทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์

เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการดูแลทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่อย่างมืออาชีพ


โดยมีการออกแบบระบบแผนงาน พิจรณาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจแต่ละประเภท เราดำเนินงานอย่างชัดเจนตาม

แผนงานและตรวจสอบได้ รวมถึงมีพนักงานทดแทนพร้อมให้บริการในกรณีที่พนักงานประจำขาดหรือลา


บริการของเราแบ่งเป็น 6 ประเภท คลิกที่ภาพหรือเมนูด้านข้างเพื่อดูรายละเอียด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด