02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ทีมงานคุณภาพ

พนักงานบริการทำความสะอาดของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทซึ่ง

มีแผนกฝึกอบรมโดยเฉพาะ ประกอบด้วยบุคลากรดั้งเดิมซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 37 ปี นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับการใช้

อุปกรณ์ทำความสะอาด เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี จึงได้ส่งพนักงานของเราไปฝึก

อบรมโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต และในกรณีของเครื่องจักรขนาดใหญ่ เรามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย

อย่างเป็นทางการทั้งจากในและต่างประเทศมาอบรมพนักงานของเราที่ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาวิชาชีพของพนักงาน

ทุกคน เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีที่สุดทางบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจงาน (Inspector) ประจำแต่ละหน่วยงาน เพื่อคอยสำรวจ

การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ต่างๆเป็นประจำโดยแบ่งเป็นเขตต่างๆทั่วประเทศผู้ตรวจงานทุกคนจะบันทึกและรายงานผลมายัง

สำนักงานใหญ่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามที่แผนงาน โดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลและแลกเปลี่ยนข้อ

ปัญหาระหว่างผู้ตรวจงานต่างพื้นที่และผู้บริหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก


การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกตำแหน่งการประเมินการทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร

ในบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดส่งผลให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง

องค์กรรัฐบาลกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมายกว่า1000แห่งมาตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตระหนักดีว่าทรัพยากร

ทางด้านบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ เราจึงคัดเลือกและ

จัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคลรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไม่หยุดนิ่ง ทีมงาน

บริหารหลักของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริการทำความ

สะอาดที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการ

ของลูกค้าเชี่ยวชาญการวิเคราะห์พื้นที่อาคารและประเมินแผนการทำงาน

ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งคิดค้น

เสาะหาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยในการปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกอบ

รูปภาพจากศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม