02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

- ใส่ใจในงานบริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกประเภท

- รักษามาตรฐานอย่างต่อเนี่องตลอดระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มุ่งหวังที่จะพัฒนาการบริการของเราอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้

ภาคธุรกิจทุกประเภทดำเนินไปอย่างราบรื่น สิ่งที่ท่านจะได้จากบริการของเราคือ


- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรและสวัสดิการพนักงานของบริษัท

- ลดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นพนักงานขาดงานเป็นต้น

- ระเบียบในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งของลูกค้าพนักงานและผู้มาใช้บริการสถานที่โดย

  ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและชดใช้ในส่วนเสียหายที่เกิดจากเรา

- น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีการตรวจสอบควบคุมหลายระดับ

  และประเมินติดตามผลงานตลอดการบริการ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีหลักปรัชญาในการ

ดำเนินธุรกิจดังนี้

- ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของผลงานและเอาใจใส่ดูแลถึงราย-

  ละเอียดเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ที่สุด

- ซื่อสัตย์ในคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า

- ยึดมั่นในความตรงต่อเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับกำหนดการของลูกค้า

- วางแผนงานให้รัดกุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

  ที่สุด

- คิดค้นและเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ

  ที่ดีที่สุด

   ประวัติบริษัท

   ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

   กระดานข่าว