ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีหลักปรัชญา

ในการดำเนินธุรกิจดังนี้


- ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของผลงานและเอาใจใส่ดูแลถึง

  รายละเอียดเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ที่สุด

- ซื่อสัตย์ในคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า

- ยึดมั่นในความตรงต่อเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับกำหนดการ

- วางแผนงานให้รัดกุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่คุ้มค่าในราคาที่

  เหมาะสมที่สุด

- คิดค้นและเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

  บริการที่ดีที่สุด

- ใส่ใจในงานบริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการของ

ธุรกิจทุกประเภท

- รักษามาตรฐานอย่างต่อเนี่องตลอดระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มุ่งหวังที่จะ

พัฒนาการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ที่

จะช่วยให้ภาคธุรกิจทุกประเภทดำเนินไปอย่างราบรื่น สิ่งที่ท่าน

จะได้จากบริการของเราคือ

- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน

  ของบริษัท

- ลดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นพนักงานขาด

  งาน

- ระเบียบในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ของ

  ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของลูกค้าพนักงานและผู้มาใช้บริการสถาน

  ที่โดยทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีการ

  ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและชดใช้ในส่วน

  เสียหายที่เกิดจากเรา

- น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองโดยสถาบันที่

  เชื่อถือได้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ ISO

  9001:2008 มีการตรวจสอบควบคุมหลายระดับ และประเมิน

  ติดตามผลงานตลอดการบริการ

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับเรา

คลิกเพื่อดูทั้งหมดเกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

ปรัชญาในการทำธุรกิจ

กระดานข่าว