ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

เหตุผลที่เลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

                                ตั้งแต่ช่วงปี พศ.2530 มาจนถึง

                                ปัจจุบัน นโยบายที่หลายๆบริษัท

                                และองค์กรต่างๆให้ความสำคัญ

                                คือนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                                เหล่าผู้ประกอบการต่างๆเริ่ม

                                ตื่นตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์และ

                                บริการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ห่วงใยและใส่ใจ

สิ่งแวดล้อมและถือเป็นความรับผิดชอบที่จะหลีกเลี่ยงการก่อให้]เกิด

มลพิษจากอุปกรณ์เครื่องมือหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยเลือกใช้แต่อุปกรณ์และเครื่องมือจากบริษัทผู้ผลิตที่เชื่อถือได้

เท่านั้นอีกทั้งยังเลือกใช้แต่เคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวด

ล้อม และได้รับตรามาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมจากฉลากเขียว สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง

ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสังเกต ”ฉลากเขียว” ที่ติดแสดงอยู่บนฉลากของสินค้านั้นๆ

บริษัทมีมาตรการต่างๆเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการบำบัดน้ำ

ก่อนทิ้งการแยกขยะประเภทต่างๆ การใช้เคมีภัณฑ์ที่มีตราฉลาก

เขียวเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมของ AS/NZS ISO14001 (Environmental Management System Cirtifiable toAS/NZS ISO14001)  รวมไปถึงการปฏิบัติตาม

กฏหมายที่รองรับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดย

พนักงานของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุกคน นอกจากจะได้รับการอบรมเรื่องทักษะการปฏิบัติงานแล้ว

ยังได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวด

ล้อม พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นสื่อ

เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ แนะนำและช่วยเหลือหน่วยงานของ

บริษัทผู้ว่าจ้าง พนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อสานต่อนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งนโยบาย

การรักษาสิ่งแวดล้อมนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายไปพร้อมกัน บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์

เทรดดิ้ง จำกัด ยึดถือนโยบาย รักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่

แรกเริ่มก่อตั้งและจะยังคงยืนหยัดเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อ

แนวคิด 'ธุรกิจสีเขียว' ต่อไปในอนาคต

รูปภาพจากศูนย์คิดค้นและซ่อมบำรุง

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Why4-3.jpg
NAP Why4-3.jpg
NAP Why4-4.jpg
NAP Why4-4.jpg
NAP Why4-5.jpg
NAP Why4-5.jpg
NAP Why4-6.jpg
NAP Why4-6.jpg
NAP Why4-7.jpg
NAP Why4-7.jpg
NAP Why4-8.jpg
NAP Why4-8.jpg
NAP Why4-9.jpg
NAP Why4-9.jpg

กลับไปดูหน้าตัวเลือกทั้งหมด

กลับด้านบน

หัวข้อถัดไป