ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

เหตุผลที่เลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการรับทำความสะอาดมีการขยายตัวและ

พัฒนาอย่างรวดเร็วผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆล้วนแข่ง-

ขันกันนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่แปลก

ตาน่าใช้สอยรวมไปถึงเคมีภัณฑ์หลากหลายชนิด


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดมีนโยบายให้ผู้

บริหารและพนักงานระดับสูงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกปีทั้งงาน Purile

The Smart Show ที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลี หรืองาน

ISSA Interclean ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย อย่างไรก็ตามนวัตกรรม

ใหม่ๆหรืออุปกรณ์หน้าตาทันสมัยเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ

จริงอย่างที่กล่าวอ้างเสมอไป

แม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง

จำกัดพร้อมจะเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพิจรณาเทคโนโลยีเหล่า

นั้นว่าสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบอาคารและพื้นที่ในเมืองไทย

ได้หรือไม่ มีประสิทธิภาพจริงดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ และผลิตจาก

บริษัทที่มีการรับรองคุณภาพเชื่อถือได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้ใช้บริการอาคาร ผู้สัญจร รวมถึงพนักงานผู้ใช้อุปกรณ์ทุกคน


นอกจากจะนำเทคโนโลยีทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานแล้วทางบริษัทให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตัวเองโดยได้จัดตั้งแผนกวิศวกรประกอบด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์และช่างผู้ชำนาญงานจำนวนมาก เพื่อผลิตเครื่องมือที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท

อาคารโดยเฉพาะอาคารบางรูปแบบที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

แผนกวิศวกร


นี้ยังดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำเข้า

มาจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทุกชิ้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปลอดภัย และปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ


การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทอย่างเป็นระบบดังที่กล่าวไปใน

ข้างต้นทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ในวงการบริการ

ทำความสะอาด ทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดจำหน่าย เมื่อ

ประกอบกับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงทำให้เราเป็นหนึ่งใน

บริษัทที่มีการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเมืองไทย

รูปภาพจากศูนย์คิดค้น ซ่อมบำรุง และคลังสินค้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Why3-3.jpg
NAP Why3-3.jpg
NAP Why3-4.jpg
NAP Why3-4.jpg
NAP Why3-5.jpg
NAP Why3-5.jpg
NAP Why3-6.jpg
NAP Why3-6.jpg
NAP Why3-7.jpg
NAP Why3-7.jpg
NAP Why3-8.jpg
NAP Why3-8.jpg
NAP Why3-9.jpg
NAP Why3-9.jpg
NAP Why3-10.jpg
NAP Why3-10.jpg
NAP Why3-11.jpg
NAP Why3-11.jpg
NAP Why3-12.jpg
NAP Why3-12.jpg
NAP Why3-13.jpg
NAP Why3-13.jpg
NAP Why3-14.jpg
NAP Why3-14.jpg
NAP Why3-15.jpg
NAP Why3-15.jpg
NAP Why3-16.jpg
NAP Why3-16.jpg
NAP Why3-17.JPG
NAP Why3-17.JPG

กลับไปดูหน้าตัวเลือกทั้งหมด

กลับด้านบน

หน้าถัดไป