ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

เหตุผลที่เลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

มีการรับรองมาตรฐานสากล

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากลจากองค์กรชั้นนำมากมาย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจ

ในมาตรฐานการบริการ ทั้งการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบ

คุณภาพ ISO 9001, QA International, UKAS และ ล่าสุด

การรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจาก ISO 14001

รูปภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Why2-1.jpg
NAP Why2-1.jpg
NAP Why2-2.jpg
NAP Why2-2.jpg
NAP Why2-3.jpg
NAP Why2-3.jpg
NAP Why2-4.jpg
NAP Why2-4.jpg
NAP Why2-5.jpg
NAP Why2-5.jpg
NAP Why2-6.jpg
NAP Why2-6.jpg
NAP Why2-7.jpg
NAP Why2-7.jpg

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ

ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงาน

เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ

ต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่

ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้อง

มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึก

ข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการ

ป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการ

เพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร

การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวม

ถึงข้อกำหนดอื่นๆซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่ง

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มี

เจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการ

บริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวด-

ล้อมของตนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อกำหนดที่

ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวด-

ล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้าน

สิ่งแวดล้อมการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน

การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อ

องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

อีกด้วย มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด และทุก

ประเภท โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environ

mental aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่องค์กร

พิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใด

อย่างหนึ่งได้โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และ

บริการ ( life cycle perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุก

กิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ.

UKAS หรือ United Kingdom Accreditation

Service เป็นหน่วยงานรับรองระบบ ของสหราช-

อาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานา-

ชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึง

ความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มี

คุณภาพ โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐาน

สำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและ

เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้า และเป็น

ส่วนหนึ่งของมาตรฐาน การบริหารงานจาก ISO 9001: 2015 UKAS

Quality Management

QA หรือ Quality Assuarance International

Certification เป็นหน่วยงานประเมินมาตรฐาน

ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) อีกหน่วยงาน

หนึ่ง และเน้นการประเมินด้านการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร โดยเน้นการดูแลรักษา และคงไว้

ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการรับรอง

แล้ว รวมไปถึงการดูแลพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยมีข้อ

ตกลงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐาน

ของ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะมีผู้ควบคุม

ดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และทำให้บริการของเรามี

มาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป

กลับไปดูหน้าตัวเลือกทั้งหมด

กลับด้านบน

หน้าถัดไป